Aby zostać instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego należy spełnić szereg warunków.

Należy:

  • Ukończyć szesnasty rok życia,

  • Złożyć Przyrzeczenie Harcerskie,

  • Zdobyć stopień instruktorski,

  • Złożyć Zobowiązanie Instruktorskie.

Trzy z czterech przesłanek zostały już przez Ciebie spełnione. Czwartą przesłankę spełnić lada moment. Co się zmieni w Twoim życiu? Przede wszystkim nabierzesz szereg wymienionych w Statucie ZHP praw i obowiązków związanych z funkcją w organizacji.

Jako instruktor ZHP masz prawo:

1) brać udział we wszystkich formach pracy harcerskiej, w szczególności uczestniczyć w życiu jednostki organizacyjnej ZHP, do której mam przydział służbowy,

2) wypowiadać się i zgłaszać wnioski w sprawach dotyczących ZHP,

3) korzystać z urządzeń, sprzętu, placówek i świadczeń ZHP, na zasadach określonych przez Związek,

4) nosić mundur i odznaki organizacyjne ZHP,

5) przyjmować Obietnicę Zucha, Przyrzeczenie Harcerskie i Zobowiązanie Instruktorskie

Jednocześnie masz obowiązek:

1) dbać o dobre imię i dobro Związku, kierować się zasadami określonymi w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim,

2) stosować się do postanowień Statutu ZHP oraz przestrzegać przepisów i regulaminów ZHP,

3) brać czynny udział w życiu ZHP,

4) opłacać regularnie składki członkowskie,

5) kierować się zasadami określonymi w Zobowiązaniu Instruktorskim,

6) troszczyć się o powierzone mi dzieci i młodzież, zwłaszcza o ich zdrowie i bezpieczeństwo.

 

 

Treść samego zobowiązania instruktorskiego, brzmi następująco:

Przyjmuję obowiązki instruktora Związku Harcerstwa Polskiego. Jestem świadomy odpowiedzialności harcerskiego wychowawcy i opiekuna. Będę dbać o dobre imię harcerstwa, przestrzegać Statutu ZHP, pracować nad sobą, pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności. Wychowam swego następcę. Powierzonej przez Związek Harcerstwa Polskiego służby nie opuszczę samowolnie.

 

Jak myślisz, które z części Zobowiązania Instruktorskiego może Ci nastręczyć największych trudności? A które nie nastręczy Ci żadnych problemów? Dlaczego? – napisz na karcie trzeciej.