OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z OBOWIĄZKIEM INFORMACYJNYM UCZESTNIKA PROJEKTU “ŚLĄSKIE DROGI DO WOLNOŚCI AKADEMIA POWSTAŃ ŚLĄSKICH 2.0'
 


wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych:

- imię i nazwisko,

- Data urodzenia,
- adres zamieszkania (ulica, numer budynku, kod pocztowy, miasto i kraj),

- adres e-mail

- płeć

- numer telefonu

- wizerunek utrwalony na zdjęciach oraz filmach wykonanych przez organizatora podczas trwania projektu.


przez Instytut Roździeńskiego [Administrator Danych], z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Damrota 6/101, 40-022 Katowice.


Dane będą przetwarzane celem realizacji oraz rozliczenia końcowego projektu “ŚLĄSKIE DROGI DO WOLNOŚCI AKADEMIA POWSTAŃ ŚLĄSKICH 2.0'

 

Wszelkie dane osobowe zebrane w celu realizacji niniejszego projektu będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/EC (RODO – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).


Jestem świadomy/świadoma, że przysługują mi następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu do danych osobowych;

 

  • prawo żądania sprostowania moich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; 

  • prawo żądania usunięcia moich danych osobowych, w szczególności w przypadku wniesienia sprzeciwu gdy nie występują po stronie Administratora nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych.

Moje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.